ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

โครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓

เรื่อง โครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓

๑. ความเป็นมา

- ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตำบลละ ๑ โรงเรียน และจัดส่งใบสมัครมายังกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งมีสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

รายชื่อสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพป.ปน.๓


- ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ ดังนี้
๑. นายณรงค์ ศรีละมุล ผ.อ. สพป.ปน ๓ ประธานกรรมการ
๒. นายสมาน บุญนรานันท์ รอง ผ.อ. สพป.ปน ๓ รองประธานกรรมการ
๓. นายณัฐพร ไชยเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๔. นางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๕. นายสุพลีพี สือรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ
๖. นายนิธิรอน ภัทราธิกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ
๗. นายสะอาลูวี อิสสมะแอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
๘. นายโซเฟียน ละมูลอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
คณะกรรมการ ฯ ประชุมพิจารณา และให้ความเห็นชอบเลือกโรงเรียนต้นแบบเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตำบลละ ๑ โรงเรียน


รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
สังกัด สพป.ปน.๓

- ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานีเขต ๓ ได้ลงนามให้คำรับรอง และส่งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ โรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพป.ปน.๓

- อ้างถึงที่ สธ ๐๔๐๐๘/ว๑๘๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ


รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพป.ปน.๓

๒. ผลการดำเนินงาน -
๓. ปัญหาอุปสรรค -                                             ลงชื่อ   (ผู้ให้ข้อมูล)
     
                                                                                                        (นายสะอาลูวี อิสสมะแอ)
                                                                                              ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Read More

คลังบทความของบล็อก